Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využívaním těchto webových stránek s jejich používáním souhlasíte. Více informací.
Zatím ani semínko :-(

Z vaší zahrádky

Obchodní podmínky

Registrací a přihlášením na stránce zvazizahradky.cz souhlasí Uživatel s následujícími obchodními podmínkami, která upravují vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace:
1    Definice
1.1    V těchto obchodních podmínkách:
1.1.1    "Provozovatel" je Společnost Emarketplace s.r.o. , IČO: 04788052 , se sídlem Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ;
1.1.2    "Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem "Z vaší zahrádky" , mezi jejíž hlavní funkcionality patří možnost vytvořit Uživatelský účet, pod tímto účtem prezentovat vložené produkty, a možnost tyto produkty nakupovat a prodávat navzájem mezi Uživateli. Aplikace je dostupná z internetové adresy www.zvasizahradky.cz ;
1.1.3    "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP;
1.1.4    "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP;
1.1.5    "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci;
1.1.6    "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;
1.1.7    "Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace;
1.1.8    "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
2    Registrace
2.1    Registrace je povolena pouze osobám starším 18 let a registrovaným právnickým osobám, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Výjimku tvoří Uživatelé, kterým Provozovatel v minulosti zrušil Uživatelský účet.
2.2    Registrace Uživatele do Aplikace je bezplatná.
2.3    Uživatel je při registraci povinen zadat následující údaje: jméno, příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo.
3    Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
3.1    Zobrazení tlačítka s názvem "Registrovat" v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
3.2    Kliknutí Uživatele na tlačítko "Registrovat" je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
3.3    Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost ustanovení těchto VOP.
   Užívání Aplikace
4.1    Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
4.2    Není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) uvedena odměna za udělení Licence, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně; v opačném případě se Uživatel za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
4.3    V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
4.4    Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
4.5    Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
4.6    Uživatel nemá právo poskytnout své Přihlašovací údaje třetím osobám. Za případné zneužití svého Uživatelského účtu nese Uživatel plnou odpovědnost.
4.7    Uživatel nemá právo udělat třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
4.8    Uživatel nesmí do Aplikace vkládat fotografie, ke kterým nemá patřičná autorská práva. Vkládané fotografie nesmí obsahovat záběry pornografického nebo sexuálně explicitního obsahu, nebo záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel
4.9    Provozovatel má právo odstranit z Aplikace ty fotografie vložené Uživatelem, jejichž obsah je v rozporu s těmito VOP, a to i bez udání důvodu.
4.10    Uživatel dává vložením fotografií Poskytovateli práva a svolení k užití vložených fotografií k reklamním a propagačním účelům Aplikace. Uživatel také souhlasí s postoupením těchto fotografií třetím osobám (tištěná a internetová média a jiné) za účelem propagace Aplikace.
4.11    Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
4.12    Provozovatel má právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy a zrušit Uživateli Uživatelský účet, a to i bez udání důvodu.
4.13    Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel v Aplikaci neprodává své vlastní zboží ani zboží či služby jiných Uživatelů.
4.14    Provozovatel neodpovídá za správnost informací uvedených Uživatelem.
4.15    Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou z nepravdivých, neúplných a neaktuálních informací o Uživateli nebo jeho produktech uvedených v Aplikaci.
4.16    Provozovatel neodpovídá za nákup, prodej, reklamaci či případní soudní spory mezi nakupujícím a prodávajícím.
4.17    Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
4.18    Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu, ostatním Uživatelům ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
5    Databáze
5.1    Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
5.2    Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
5.3    Provozovatel není povinen zaručit trvalé uložení dat zadaných do Aplikace Uživatele.
6    Pravidla pro inzerované produkty
6.1    Uživatel bere na vědomí, že prostřednictvím Aplikace je možno nabízet zboží rostlinného, živočišného a organického původu a produktů z nich vytvořených, a dále produktů a služeb spadajících do kategorie „Domov a zahrada“. Nabízené zboží musí být zařaditelné do jedné z kategorií produktů připravených v Aplikaci.
6.2    Uživatel nesmí vkládat produkty s omamnými a psychotropními účinky, tabák, tabákové výrobky, zbraně.
6.3    Uživatel smí vkládat pouze své vlastní produkty, je zakázáno prostřednictvím Aplikace nabízet a prodávat cizí produkty.
6.4    Uživatel nesmí prostřednictvím Aplikace nabízet a prodávat zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá patřičná oprávnění, nebo které je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky.
6.5    Uživatel při vložení produktu do Aplikace zadává následující údaje: název produktu, popis produktu, kategorie produktu, fotografie produktu, jednotkovou cenu produktu za udanou měrnou jednotku (včetně DPH), povolený způsob odběru zboží (osobní odběr, zásilka), předpokládanou cenu za poštovné a doplňkové textové informace (štítky). V případě, že uživatel nemá vlastní fotografii produktu, může v Aplikaci vybrat defaultní fotografii přiřazenou vybrané kategorii, taková fotografie je pak v detailu produktu označena jako „Ilustrační foto“.
6.6    Uživatel nesmí do textových popisů vkládat texty, které hanobí nebo podněcují nenávist k národu, rase, náboženství či etnické skupině osob.
6.7    Provozovatel má právo kdykoliv odstranit z Aplikace ty produkty, které jsou v rozporu s těmito VOP nebo zákony České republiky, a to i bez udání důvodu.
7    Nákup
7.1    Nakupující bere na vědomí, že:
7.1.1    V případě, že prodávající nevloží k produktu vlastní fotografie, má možnost produktu přiřadit tzv. ilustrační fotografii předpřipravenou pro danou kategorii v Aplikaci – takováto fotografie je v detailu produktu označena popisem „Ilustrační foto“;
7.1.2    Objednávka nakupujícího nemusí být prodejcem akceptována, nebo může být akceptována jen v částečném rozsahu. Pokud prodejce navrhne změny v objednávce, nakupující je může v dalším kroku akceptovat, nebo objednávku zrušit;
7.1.3    Částka za poštovné uváděná u inzerovaného produktu může být jen orientační, a prodávající může navrhnout její změnu dle objednaného množství – navrženou změnu může nakupující schválit, nebo zamítnout;
7.1.4    V případě, kdy nakupující vloží do košíku produkty od více prodejců, je do celkové částky za objednané produkty započítáno více poplatků za poštovné (kromě případů osobního odběru). V takovém případě jsou produkty v košíku rozděleny do více objednávek dle jednotlivých prodejců, a každá z těchto objednávek musí být akceptována samostatně příslušným prodejcem, a následně uhrazena nakupujícím;
7.1.5    Úhrada akceptované objednávky nakupujícím probíhá až v okamžiku akceptace objednávky ze strany prodávajícího, a to způsobem, který si mezi sebou nakupující a prodávající dohodli;
7.1.6    V případě osobního odběru se před potvrzením objednávky zobrazuje nakupujícímu neúplná adresa odběrného místa (není uvedeno číslo popisné/orientační), plná adresa odběrného místa se nakupujícímu zobrazí až po potvrzení objednávky prodejcem;
7.1.7    Nakupující neplatí Provozovateli žádný poplatek za nákup zboží. 
7.2    Prodej
7.3    Uživatel, který chce prostřednictvím Aplikace prodávat inzerované produkty, je povinen vyplnit následující osobní údaje:
7.3.1    Uživatel, pro nějž není prodej inzerovaného zboží předmětem podnikání, je povinen vybrat typ účtu „Soukromá osoba“ a zadává následující údaje Uživatelského účtu: jméno, příjmení, plnou adresu, volitelně telefonní kontakt;
7.3.2    Uživatel, pro nějž prodej inzerovaného zboží předmětem podnikání, je povinen vybrat typ účtu „Podnikatel“ a zadává následující údaje Uživatelského účtu: název firmy, IČ,  jméno a příjmení kontaktní osoby, plnou adresu sídla/provozovny, volitelně DIČ a telefonní kontakt;
7.4    Uživatel bere na vědomí, že v případě kdy v Uživatelském účtu uvede nesprávný typ účtu, bude Provozovatelem vyzván ke sjednání nápravy a změně typu Uživatelského účtu na „Podnikatel“. V případě, že Uživatel nesjedná nápravu v Provozovatelem stanovené lhůtě, má Provozovatel právo odstoupit od Smlouvy a zrušit Uživateli Uživatelský účet.
7.5    Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká mezi nakupujícím a prodávajícím Kupní smlouva. Podmínky této smlouvy, zejména předmět, platební podmínky za zboží či služby, platební podmínky dopravy si stanovují Uživatelé jednotlivě samostatně. 
7.6    Uživatel je jako prodávající povinen dodržovat veškeré účetní, daňové a právní náležitosti dané právním řádem České republiky.
8    Geolokační funkce
8.1    Uživatel bere na vědomí, že u produktů vložených do Aplikace za účelem nabídky nebo poptávky bude návštěvníkům serveru zvasizahradky.cz :
8.1.1    Po vyhledání produktu zobrazena přibližná pozice tohoto produktu na mapě, a to na základě zadané adresy či provozovny Uživatele nebo odběrných míst přiřazených ke konkrétnímu produktu;
8.1.2    Po zobrazení detailu produktu bude u jednotlivých odběrných míst zobrazena neúplná adresa odběrného místa, a to tak že v adrese odběrného místa nebude uvedeno číslo popisné/orientační;
8.1.3    Plná adresa prodávajícího a její přesné zobrazení na mapě bude nakupujícímu zobrazeno až po potvrzení objednávky prodávajícím.
9    Ochrana osobních údajů
9.1    Společnost Emarketplace s.r.o, IČ 04788052, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Sládkova 372/8, PSČ 702 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 65166 (dále jen „poskytovatel. Poskytovatel provozuje webový portál www.zvasizahradky.cz, kde pomocí on-line nástrojů a prostředků může uživatel inzerovat, dále jen Služba.
9.2    V rámci svojí činnosti Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), osobní údaje těchto subjektů údajů:
9.2.1    Uživatelů Služby
9.3    V rámci poskytování Služby Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů Služby:
9.3.1    Jméno a příjmení ;
9.3.2    Identifikační údaje (např. IČ, DIČ, adresa sídla) ;
9.3.3    E-mailová adresa ;
9.3.4    Telefonní číslo ;
9.3.5    Systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou) ;
9.4    Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran při poskytování Služby. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
9.5    Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace a po dobu poskytování Služby, dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
9.6    Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
9.7    E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě registrace, pokud jej uživatelé Služby neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.
9.8    Osobní údaje zpracovává Poskytovatel jakožto správce.
9.9    Poskytovatel zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů Služeb, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.
9.10    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
9.10.1    Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme ;
9.10.2    Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování ;
9.10.3    Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů ;
9.10.4    Na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů ;
9.10.5    V případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování ;
9.10.6    Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
10    Souhlas s použitím souborů cookies
10.1    Uživatel dává Provozovateli souhlas s použitím souborů cookies v prostředí Aplikace. Detailní informace ohledně souborů cookies jsou dostupné v uživatelském prostředí Aplikace na tomto odkazu.  
11    Odpovědnost za škodu
11.1    Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.
12    Změna VOP
12.1    Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit VOP.
12.2    O změně VOP informuje Poskytovatel Uživatele v prostředí Aplikace, případně ve formě e-mailové zprávy zaslané Uživateli. V případě, že Uživatel nesouhlasí s obsahem změněných VOP, má právo požádat Poskytovatele o zrušení Uživatelského účtu. Poskytovatel je povinen této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.
12.3    Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze VOP při každém užití svého Uživatelského účtu.
13    Povinné informace pro spotřebitele
13.1    Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
13.1.1    Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
13.1.2    Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@zvasizahradky.cz ;
13.1.3    Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
13.1.4    Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
13.1.5    K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč.
13.1.6    Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce kdykoliv od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence.
13.1.7    Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu;
13.1.8    Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím kontaktů uvedených v Aplikaci;
13.1.9    Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
13.1.10    Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
13.1.11    Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.
14    Rozhodné právo
14.1    Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
14.2    Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
15    Účinnost
15.1    Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018Zaregistrujte se! Stačí 20
sekund a získáte spoustu
výhod
  • Zahrádkařův rádce na celou sezónu
  • 41 stránek tipů a rad
  • Naše tržiště jako Váš e-shop
  • Přehledné zobrazení na mapě